ပရမတ္သေဘာကိုသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးပညတ္တင္ထားမွန္း သိႏိုင္တ့ဲ ထိုးထြင္းဉာဏ္
သုညတဓမၼရံသီ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy