ပညတ္စြဲႏွင့္ပရမတ္စြဲ တကယ္ျပဳတ္ေစမယ့္ဉာဏ္အျမင္
သုညတဓမၼရံသီ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy