မွန္ထဲက ကၽြန္မက မွန္ေရွ႕က ကၽြန္မကိုႏွင့္ ရသစာစုမ်ား
သားႀကီးလမ္းေကာင္းေကာင္းေလ်ွာက္ႏိုင္ဖို႔
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
ေလအေဝွ႔မွာ ေၾကြခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္ လွမ္းလိုု႔ ေတြ႔ျမင္ေနရတယ္
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
မွန္ထဲက ကၽြန္မက မွန္ေရွ႕က ကၽြန္မကုိ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
Privacy Policy