အဖိုးအခေကာက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (SDP)
  • ၁။ လူႀကီးမင္းသည္ MPT အား လူႀကီးမင္း အတည္ျပဳ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈ အမ်ိဳး အစား ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ပက္ေက့ခ်္ ႏွင့္ အဖိုးအခေကာက္ခံသည့္ အႀကိမ္ေရအေပၚမူတည္၍ အမွန္ တကယ္က်သင့္သည့္ႏႈန္းထားကို လူႀကီးမင္း၏ အေကာင့္ထဲမွ အမွန္တကယ္ အလိုအေလ်ာက္ ျဖတ္ေတာက္ ႏႈတ္ယူရန္ အခြင့္ေပးပါသည္။
  • ၂။ အဖိုးအခ ေကာက္ခံသည့္ အႀကိမ္ေရမွာ တစ္ႀကိမ္ (ဥပမာ - သက္တမ္းတိုးမႈ မပါ ေသာ သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ ေကာက္ခံမႈ မရွိေသာ) သို႔မဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ (ဥပမာ - ေန႔စဥ္/ အပတ္စဥ္ / လစဥ္ ေကာက္ခံမႈရွိသည့္ ၃၆၅ ရက္ ပက္ေက့ခ်္) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
  • ၃။ စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈအမ်ိဳးအစား ဝန္ေဆာင္မႈ၏ တရားဝင္မႈ ကာလမွာ ၃၆၅ ရက္ျဖစ္သည္။
  • ၄။ အမွန္တကယ္က်သင့္သည့္ ႏႈန္းထား ေပးေဆာင္ရန္ လက္က်န္ေငြမလုံေလာက္လွ်င္လည္း လူႀကီး မင္းအေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး လူႀကီးမင္းအား ေလွ်ာ့ေပါ့ႏႈန္းထားကို အလိုအေလ်ာက္ ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္းတြင္ရွိေသာ ေငြလက္က်န္ သည္ ေလွ်ာ့ေပါ့ႏႈန္းထားထက္ ေလ်ာ့နည္းပါက ေငြေကာက္ခံမႈျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္သည့္ အျပင္ ထိုေန႔ အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလဲရရွိမည္မဟုတ္ပါ။
  • ၅။ လူႀကီးမင္းတြင္ လက္က်န္ေငြ အလုံအေလာက္ရွိပါက ေလွ်ာ့ေပါ့ႏႈန္းထားမ်ား အက်ိဳးသက္ေရာက္ မည္ မဟုတ္ဘဲ အမွန္တကယ္က်သင့္သည့္ႏႈန္းထား ေကာက္ခံျခင္းကို ျပန္လည္ေဆာင္႐ြက္မည္ ျဖစ္သည္။
  • ၆။ လူႀကီးမင္းကို တစ္ဆက္တည္းရက္ (၉၀) အတြက္ မည္သည့္ေငြပမာဏမွ ေငြေကာက္ခံထားျခင္း မရွိပါက ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ လူႀကီးမင္း၏ စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈ အလိုေလ်ာက္ရပ္စဲမည္ျဖစ္သည္။
  • ၇။ လူႀကီးမင္းကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေဈးႏႈန္း ေကာက္ခံထားပါက အမွန္တကယ္က်သင့္သည့္ ေဈးႏႈန္း သို႔မ ဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေဈးႏႈန္းအၾကားရွိ ကြာဟျခားနားခ်က္အပါအဝင္ အမွန္တကယ္က်သင့္သည့္ ေဈးႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေဈးႏႈန္းအတြက္ MPT က သင့္အား ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ ေကာက္ခံမႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။
  • ၈။ လူႀကီးမင္း စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈ ရပ္စဲလိုက္ပါက MPT အေနျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ လူႀကီးမင္းအေကာင့္အား မည္သည့္ ေနာက္ထပ္ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။
  • ၉။ အကယ္၍ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အခမဲ့စမ္းသပ္အသုံးျပဳကာလ ပါရွိပါက လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ အခမဲ့စမ္းသပ္အသုံးျပဳကာလအတြက္သာ ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ သုံးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အခမဲ့စမ္းသပ္အသုံးျပဳကာလ ၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္ လူႀကီးမင္းထံတြင္ လက္က်န္ေငြလုံေလာက္ပါက ေပးေခ်မႈကို ေကာက္ခံမည္ျဖစ္သည္။
  • ၁၀။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈကို ရပ္စဲျခင္း သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္းကို တစ္ဆက္တည္းရက္ (၉၀) အတြက္ေငြေကာက္ခံထားျခင္း မရွိ၍ စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈကိုရပ္စဲျခင္း အခ်ိန္ထိ အဆိုပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ တရားဝင္မည္ျဖစ္သည္။ MPT အခေပးေခ်မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အျပည့္အစုံကို ဤတြင္ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ [အေသးစိတ္ ဖတ္ရႈရန္]