တာေတ
သခၤ်ိဳင္းတစ္ရာ မဖဲဝါ
သခၤ်ိဳင္းရွင္မ မဖဲဝါ
ကေဝဆယ့္ႏွစ္ႀကိဳး
သံလက္ဝါး မဖဲဝါ
ကိုယ္ေတြ႕ မဖဲဝါ
မဖဲဝါရဲ႕ အိမ္
ေတာင္ေတာ္ဘုရင္မ
ငရဲေခြးႀကီးေတြနဲ႕ မဖဲဝါ
ေခါင္းျပတ္ေတာင္ေစာင့္မဖဲဝါ
မဖဲဝါကို ကိုက္တဲ့မိေခ်ာင္း
Privacy Policy