ဟိန္းဆက္သြင္
အခ်စ္ႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္
သႀကၤန္ႏြဲမယ္ႀကံမွ ကံအလြဲရယ္ဖန္သလား
အလြမ္းက်င့္ အလြမ္းၾကံ
နည္းနည္းႏုႏု စိမ္းပါ...စိမ္း
Privacy Policy