ေရႊနားဆင္ အသံသြင္းစာအုပ္ အငွားဝန္ေဆာင္မ ရ ယူျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုိက္နာရမည့္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား MPT အခေပးေခ်မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား
 • ဤ MPT အခေပးေခ်မႈစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (“စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား”) သည္ လူႀကီးမင္း (“လူႀကီးမင္း”၊ “လူႀကီးမင္း၏”) ႏွင့္ တတိယပုဂၢိဳလ္ အေၾကာင္းအရာပံ့ပိုးသူ (“စီးပြားဖက္”) တစ္ဦးမွေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ (“ဝန္ေဆာင္မႈ”) အတြက္ အခေပးေခ်မႈေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း (“MPT”၊ “ကြၽႏု္ပ္တို႔”၊ “ကြၽႏု္ပ္တို႔ကို”၊ “ကြၽႏု္ပ္တို႔၏”) တို႔အၾကား စည္းေႏွာင္မႈရွိေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ လူႀကီးမင္း အတည္ျပဳပါက လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ဤစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ သည့္ အျခားေသာသက္ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ား ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (စုေပါင္း၍ “စည္းကမ္း ခ်က္မ်ား” ဟု ေခၚဆိုရန္) ကိုဖတ္ရႈ၊ နားလည္ေၾကာင္း ႏွင့္ ၎တို႔ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ သေဘာတူ ေၾကာင္းႏွင့္ လူႀကီးမင္း၏မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စီးပြားဖက္ႏွင့္ MPT ထံမွ်ေဝရန္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း သေဘာတူပါသည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ အဆိုပါစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူႏိုင္ျခင္းမရွိ ပါက ဤဝန္ေဆာင္မႈအား အသုံးမျပဳေစလိုပါ။ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ အခ်ိန္မေ႐ြးေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ လူႀကီးမင္း၏ ထပ္မံ အတည္ျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈအား ဆက္လက္ အသုံးျပဳမႈ သည္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲထားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လက္ခံရာ ေရာက္ပါသည္။
 • ၁။ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳျခင္း
  ဝန္ေဆာင္မႈကို စီးပြားဖက္မွအျပည့္အဝပိုင္ဆိုင္ၿပီး ၎မွေဆာင္႐ြက္ေသာေၾကာင့္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုခုကို စီးပြားဖက္ထံသို႔တိုက္႐ိုက္ ဆက္သြယ္သင့္ ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ MPT ၏ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မႈနယ္ပယ္အတိုင္းအတာသည္ အခေပးေခ်မႈ အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ လူႀကီးမင္းအား အတိအလင္း ခြင္ျပဳမထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား အားလုံးကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ သို႔မဟုတ္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ အသုံးျပဳခြင့္ေပးသူမ်ား၊ ေထာက္ပံ့သူမ်ား၊ ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ အခြင့္အေရး ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အေၾကာင္းအရာ ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားက ထိန္းသိမ္းရယူထားပါသည္။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒအရခြင့္ျပဳထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကိုသာလွ်င္ အသုံးျပဳ ႏိုင္ၿပီး အျခားအရာအားလုံးအသုံးျပဳျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ထားပါသည္။ MPT သည္ MPT ၏ တစ္ဦးတည္းဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ လူႀကီးမင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ ဝင္ေရာက္မႈကို အေၾကာင္းၾကားမႈႏွင့္ တာဝန္ခံမႈမရွိဘဲ အၿမဲတမ္း သို႔မဟုတ္ ယာယီရပ္စဲျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္။ ထိုသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ိဳးတြင္ လူႀကီးမင္းသည္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ဆက္လက္တည္ရွိ ေနမည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ လိုအပ္သည့္အတိုင္းအတာအထိ ဆက္လက္လိုက္နာရပါ မည္။ လူႀကီးမင္း၏ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳမႈသည္ သတ္မွတ္အခ်ိန္ႏွင့္ သတ္မွတ္အခ်ိန္မဟုတ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆက္ျပတ္ျခင္းမ်ားေပၚ မူတည္ႏိုင္သည္။ ဝန္ေဆာင္မႈ အဆက္ျပတ္ျခင္း၊ (စီစဥ္ထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စီစဥ္မထားဘဲျဖစ္ေစ) ခ်ိဳ႕ယြင္းမႈျဖစ္ေပၚျခင္း သို႔မဟုတ္ မဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းတစ္ခုခုအတြက္ MPT သည္ လူႀကီးမင္းအေပၚ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားအေပၚမဆို တာဝန္ရွိမည္ မဟုတ္သည္ကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ သေဘာတူညီပါသည္။ MPT သည္ လူႀကီးမင္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အသုံးျပဳမႈ သို႔မဟုတ္ အလြဲသုံးစားျပဳမႈ၊ အျခားအသုံးျပဳသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အျခားေဆာင္႐ြက္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပါ့ေလ်ာ့မႈ တစ္ခုခုအတြက္ တာဝန္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။
 • ၂။ ကြၽန္ေတာ္တို႔၏ပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အေရးမ်ား
  စီးပြားဖက္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာတတိယပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးမွ အျခားနည္းျဖင့္ နည္းလမ္းတက် ပိုင္ဆိုင္ထား ျခင္းမွလြဲ၍၊ သက္ဆိုင္မႈရွိသည့္အတိုင္း ေဆာ့ဖ္ဝဲ၊ ႐ုပ္ပုံမ်ား၊ စာသား၊ ဂရပ္ဖစ္မ်ား၊ သ႐ုပ္ေဖာ္မႈမ်ား၊ လိုဂိုမ်ား၊ တီထြင္မႈ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈအမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ဓာတ္ပုံမ်ား၊ အသံ၊ ဗီဒီယိုမ်ား၊ ဂီတႏွင့္ အေၾကာင္းအရာအပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ (စုေပါင္း၍ “အေၾကာင္း အရာ”) ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ MPT မွ ပိုင္ဆိုင္မႈအရာတစ္ခုခု ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ ေသာ ဉာဏ ပစၥည္း အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးမွာ MPT ၏ သီးသန႔္ပစၥည္းျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အတိအလင္း ေဖာ္ျပထား သည္မွလြဲ၍ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၏ မည္သည့္အရာကမွ် ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးတစ္ခုခု တြင္ ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ထိုအခြင့္အေရးအရ ရွိေသာ အသုံးျပဳခြင့္တစ္ခု သို႔မဟုတ္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ဖန္တီးသည္ ဟု မမွတ္ယူရ။ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ဝင္ေရာက္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားတစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုမွ ဆင့္ပြားရရွိလာေသာ လက္ရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသုံးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ငွားရမ္းျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း၊ ျဖန႔္ခ်ိျခင္း၊ ကူးယူျခင္း၊ ဆင့္ပြားကူးယူျခင္း၊ ပုံတူကူးယူျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ လူအမ်ား ျမင္သာေစရန္ ျပသျခင္း၊ လူအမ်ားျမင္သာေစရန္ ေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ထုတ္ေဝျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သလို ျပင္ဆင္အသုံးျပဳျခင္း၊ တည္းျဖတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဖန္တီးျခင္းမ်ားကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွ အတိအလင္းခြင့္ျပဳမထားေသာ မည္သည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္အတြက္ မဆို အေၾကာင္းအရာ အား အသုံးျပဳျခင္းကို တင္းၾကပ္စြာ တားျမစ္ထားပါသည္။
 • ၃။ သုံးစြဲမႈအတြက္ ျပည့္မီရမည့္သတ္မွတ္ခ်က္
  ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ အသက္တစ္ဆယ့္ရွစ္ (၁၈) ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၎အထက္ရွိ (MPT SIM အသုံးျပဳ ေနသည့္) MPT သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္သာ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ အကယ္၍လူႀကီးမင္းသည္ အသက္တစ္ဆယ့္ ရွစ္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက ဥပေဒအရ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရွိၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္အရည္အခ်င္းအျပည့္အဝရွိမွသာလွ်င္ ဤဝန္ေဆာင္မႈ ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ ပါမည္။
 • ၄။ အဖိုးအခေကာက္ခံျခင္း
  ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ အသက္တစ္ဆယ့္ရွစ္ (၁၈) ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၎အထက္ရွိ (MPT SIM အသုံးျပဳ ေနသည့္) MPT သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္သာ ရည္႐ြယ္ပါသည္။ အကယ္၍လူႀကီးမင္းသည္ အသက္တစ္ဆယ့္ ရွစ္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္ပါက ဥပေဒအရ မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရွိၿပီး စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားကို ခ်ဳပ္ဆိုရန္စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္အရည္အခ်င္းအျပည့္အဝရွိမွသာလွ်င္ ဤဝန္ေဆာင္မႈ ကိုအသုံးျပဳႏိုင္ ပါမည္။ ၄။ အဖိုးအခေကာက္ခံျခင္း လက္ရွိအသုံးျပဳလ်က္ရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈသည္ စာရင္းေပးသုံးစြဲေသာဝန္ေဆာင္မႈ ရယူထားရန္လိုအပ္ပါ သည္။ လူႀကီးမင္းသည္ MPT အား လူႀကီးမင္း အတည္ျပဳ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈ အမ်ိဳး အစား ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ပက္ေက့ခ်္ ႏွင့္ အဖိုးအခေကာက္ခံသည့္ အႀကိမ္ေရအေပၚမူတည္၍ အမွန္ တကယ္ က်သင့္သည့္ ႏႈန္းထားကို စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈ ရပ္စဲသည့္ အခ်ိန္ထိ လူႀကီးမင္း၏ အေကာင့္ထဲမွ အမွန္တကယ္ အလို အေလ်ာက္ ျဖတ္ေတာက္ ႏႈတ္ယူရန္ အခြင့္ေပးပါသည္။ အဖိုးအခ ေကာက္ခံသည့္ အႀကိမ္ေရမွာ တစ္ႀကိမ္ (ဥပမာ - သက္တမ္းတိုးမႈ မပါေသာ သို႔မဟုတ္ ေန႔စဥ္ ေကာက္ခံမႈ မရွိေသာ) သို႔မဟုတ္ စဥ္ဆက္မျပတ္ (ဥပမာ - ေန႔စဥ္/အပတ္စဥ္/လစဥ္ ေကာက္ခံမႈရွိ သည့္ ၃၆၅ ရက္ ပက္ေက့ခ်္) ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လူႀကီးမင္းသည္ လူႀကီးမင္း အတည္ျပဳေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ပက္ေက့ခ်္ႏွင့္ အဖိုးအခ ေကာက္ခံသည့္ အႀကိမ္ေရတို႔အေပၚမူတည္၍ ထပ္ခါထပ္ခါ က်သင့္ သည္ျဖစ္ေစ မက်သင့္သည္ ျဖစ္ေစ မည္သည့္မဆိုႏွင့္ အားလုံးေသာ ေကာက္ခံမႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ ရွိမည္ျဖစ္သည္။ လူႀကီးမင္း အေနျဖင့္ စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈ ရပ္စဲလိုက္ပါက MPT က ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ လူႀကီးမင္း၏ အေကာင့္ကို ေနာက္ထပ္ ျဖတ္ေတာက္ ႏႈတ္ယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။ စာရင္းေပးသုံးစြဲမႈအမ်ိဳးအစား ဝန္ေဆာင္မႈ၏ တရားဝင္မႈ ကာလမွာ ၃၆၅ ရက္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ အခမဲ့စမ္းသပ္သုံးစြဲမႈကာလပါဝင္ပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ အခမဲ့ စမ္းသပ္ သုံးစြဲမႈကာလအတြက္သာ ဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္းထံတြင္ လုံေလာက္ ေသာ လက္က်န္ေငြရွိပါက အခမဲ့စမ္းသပ္သုံးစြဲမႈကာလၿပီးဆုံးၿပီးေနာက္တြင္ ေပးေခ်မႈကို ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ လူႀကီးမင္း၏ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳမႈကို MPT ၏ အလိုအေလ်ာက္ျဖစ္ေသာ ေလွ်ာ့ေပါ့ႏႈန္းထား စာရင္းေပး သုံးစြဲမႈစနစ္တြင္ အလိုအေလ်ာက္ စာရင္းသြင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ လူႀကီးမင္းတြင္ အမွန္တကယ္က်သင့္သည့္ ႏႈန္းထားေပးေဆာင္ရန္ လက္က်န္ေငြအလုံအေလာက္မရွိပါက လူႀကီးမင္းအား ေအာက္ပါဇယားေပၚအေျခခံ၍ ေလွ်ာ့ေပါ့ႏႈန္းထား ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္သည္။ -
  အမွန္တကယ္ က်သင့္သည့္ ႏႈန္းထား (က်ပ္) ေလွ်ာ့ေပါ့ ႏႈန္းထား (က်ပ္)
  ၃၁၆ ၁၅၀
  ၃၁၅ ၁၅၀
  ၂၅၂ ၁၂၅
  ၂၅၀ ၁၂၅
  ၂၁၀ ၁၀၀
  ၂၀၀ ၁၀၀
  ၁၈၉ ၁၀၀
  ၁၇၀ ၁၀၀
  ၁၆၈ ၁၀၀
  ၁၅၈ ၁၀၀
  ၁၅၀ ၇၅
  ၁၄၉ ၇၅
  ၁၄၇ ၇၅
  ၁၂၆ ၇၅
  ၁၁၈ ၅၀
  ၁၀၅ ၅၀
  ၉၉ ၅၀
  ၉၅ ၅၀
  ၉၂ ၅၀
  ၈၄ ၅၀
  ၇၅ ၃၅
  ၇၄ ၃၅
  ၆၉ ၃၅
  ၆၈ ၃၅
  ၆၃ ၃၅
  ၅၃ ၂၅
  ၃၅ ၁၅
 • ၅။ တာဝန္ခံမႈမွကင္းလြတ္ေစျခင္း
  လူႀကီးမင္းသည္ MPT ႏွင့္ ၎၏ လက္ေအာက္ခံကုမၸဏီမ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူ၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္ကုမၸဏီမ်ား၊ ႏွင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ား၊ အရာထမ္းမ်ား၊ ဒါ႐ိုက္တာမ်ားအား (၁) လူႀကီးမင္းထုတ္လႊတ္လိုက္ေသာ သို႔မဟုတ္ ရရွိေသာ ေဒတာ သို႔မဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုအပါအဝင္ လူႀကီးမင္း၏ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳျခင္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ျခင္း (၂) ဤတြင္ပါရွိေသာ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပျခင္းမ်ားႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားတစ္ခုခုကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ လူႀကီးမင္း၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားပါ စည္းကမ္းတစ္ခုခုအား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (၃) ပုဂၢိဳလ္ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈအခြင့္အေရး တစ္စုံတစ္ရာ၊ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေက်ာ္ၾကားမႈ ကိုယ္ပိုင္ လကၡဏာမ်ားအား အလြဲသုံးစားျပဳျခင္းကို ကာကြယ္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား (publicity rights) သို႔မဟုတ္၊ ဉာဏပစၥည္းဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအပါအဝင္ ၎တို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ တတိယပုဂၢိဳလ္အခြင့္အေရး တစ္ခုခုကို လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၄) လူႀကီးမင္း၏ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ သို႔မဟုတ္ စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုခုကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း၊ (၅) ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ လူႀကီးမင္းတင္ျပေသာ သို႔မဟုတ္ လူႀကီးမင္းရရွိေသာ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု၏ ရလဒ္တစ္ခုေၾကာင့္ ေတာင္းဆိုမႈ သို႔မဟုတ္ နစ္နာမႈတစ္စုံတစ္ရာျဖစ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ (၆) လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းနံပါတ္ (စာရင္းသြင္းထားသည္ျဖစ္ေစ၊ စာရင္းမသြင္းထားသည္ျဖစ္ေစ)၊ ဟန္းဆက္ သို႔မဟုတ္ အျခား ကိရိယာမွတစ္ဆင့္ အျခားပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၏ ဝန္ေဆာင္မႈဝင္ေရာက္ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းတို႔မွေပၚေပါက္ လာေသာ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား၊ နစ္နာမႈမ်ား၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ တာဝန္ခံမႈမ်ား၊ ကုန္က်မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေႂကြးၿမီႏွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား (ေရွ႕ေန႔ခမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမက) တစ္ခုခုႏွင့္ အားလုံးထံမွ ႏွင့္ ၎တို႔ကို ဆန႔္က်င္၍ ကာကြယ္ေပးရန္၊ တာဝန္ခံမႈမွ ကင္းလြတ္ေစရန္ႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈမွကင္းလြတ္ေစရန္ သေဘာတူပါသည္။
 • ၆။ အာမခံခ်က္မ်ား၏ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္ခံမႈကန႔္သတ္ခ်က္
  ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမွ တစ္ဆင့္အျခားနည္းျဖင့္ လူႀကီးမင္းအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲ အပါအဝင္) ႏွင့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို “ရွိသည့္အတိုင္း”ႏွင့္ “ရွိႏိုင္မည့္အတိုင္း” ရႏိုင္ေသာ စနစ္ ျဖင့္ ပံ့ပိုးျခင္းျဖစ္သည္။ MPT သည္ ဝန္ေဆာင္မႈလည္ပတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တိက်မႈ၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ လူႀကီမင္းအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားအပါအဝင္ သတင္းအခ်က္အလက္ကို မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္ေသာ အတိအလင္းျဖစ္ေစ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည္ျဖစ္ေစ ကိုယ္စားျပဳတင္ျပျခင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အာမခံခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ပါ။ လူႀကီးမင္း ၏ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳမႈသည္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အႏၲရာယ္ကို မိမိဘာသာတာဝန္ယူသည္ဟု အတိအလင္း သေဘာတူပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားမွ ခြင့္ျပဳႏိုင္သည့္ အမ်ားဆုံးအတိုင္းအတာအေလ်ာက္ MPT သည္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ တစ္ခုအတြက္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်ႏိုင္စြမ္း၏ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ အာမခံခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ အတိအလင္းေဖာ္ျပထားသည့္ သို႔မဟုတ္ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္ အာမခံ ခ်က္မ်ား အားလုံးကို မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းျငင္းဆိုပါသည္။ MPT သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင့္ လူႀကီးမင္းအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ MPT ဆာဗာမ်ား သို႔မဟုတ္ MPT မွ ပို႔ေသာ အီလက္ထေရာက္နစ္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာအႏၲရာယ္ရွိသည့္အစိတ္အပိုင္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ ပါသည္ဟု MPT က အာမခံျခင္းမျပဳပါ။ MPTသည္ ဝန္ေဆာင္မႈအသုံးျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ပါဝင္ေသာ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္ လူႀကီးမင္းအသုံးျပဳေစႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား (ေဆာ့ဖ္ဝဲအပါအဝင္) သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ ေပၚေပါက္လာေသာ မည္သည့္အမ်ိဳးအစားမဆိုျဖစ္သည့္ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေသာ၊ တိုက္႐ိုက္မဟုတ္ေသာ၊ ဆက္စပ္၍ျဖစ္ေသာ၊ ျပစ္ဒဏ္အရျဖစ္ေသာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ျဖစ္ေသာ နစ္နာမႈမ်ားအပါအဝင္ ယင္းတို႔ခ်ည္းသာမဟုတ္ေသာ နစ္နာမႈတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ တာဝန္ခံမည္ မဟုတ္ပါ။
 • ၇။ တတိယပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းအရာ
  စီးပြားဖက္အပါအဝင္ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ားမွရရွိေသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔က ေထာက္ပံ့ေပးေသာ အေၾကာင္း အရာ (“တတိယပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းအရာ”) ကို ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ တတိယပုဂၢိဳလ္ အေၾကာင္းအရာ သို႔မဟုတ္ တတိယပုဂၢိဳလ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ ဝက္ဘ္ဆိုဒ္ တစ္ခုခုအတြက္ MPT တြင္တာဝန္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ တတိယပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတစ္ခုခုအား ရည္ၫြန္းျခင္းသည္ MPT ၏ အားေပးျခင္း၊ ကမ ကထျပဳျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေထာက္ခံျခင္း မေျမႇာက္ပါ သို႔မဟုတ္ သြယ္ဝိုက္ၫႊန္းဆိုျခင္း မျပဳပါ။
 • ၈။ အေထြေထြ
  ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ http://mpt.com.mm/mm/about-home/terms-conditions-mm/ တြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္သည့္ MPT ၏ အေထြေထြစည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား (“GTC”) အရျဖစ္ရပါမည္။