ေရႊနားဆင္ အသံသြင္းစာအုပ္ ဝန္ေဆာင္မွုတြင္ မၾကာခဏေမးတတ္ေသာ ေမးခြန္းမ်ား
 • ေမး ေရႊနားဆင္ အသံသြင္းစာအုပ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ဘယ္လိုရယူ ႏိုင္သလဲ?
  ေျဖ ေရြနားဆင္ အသံသြင္းစာအုပ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူခ်င္တယ္ဆိုရင္
  • (၁) လိုတရ ဝက္ဘ္ဆုိဒ္ http://lotayamm.com/ ကေနတစ္ဆင့္ ေရႊနားဆင္ အသံသြင္းစာအုပ္ ဝန္ေဆာင္မွဳကို ရယူႏုိင္ပါတယ္။
  • (၂) ဝန္ေဆာင္မွဳ ရယူလုိပါက ON ဟု 8536 ကို SMS ပို႕ပါ။
  • (၃) Google Play Store ကေန ေရႊနားဆင္ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းကို ေဒါင္းလုတ္ရယူျပီး app ထဲတြင္လည္း ၀န္ေတာင္မွုကို ရယူႏုိင္ပါသည္။ (http://bit.ly/sns_play)
 • ေမး အသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္ အငွားဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုတာ ဘာလဲ။
  ေျဖ အမ်ိဳးအစားစံုလင္ေသာ စာအုပ္မ်ားကို စာေရးဆရာ သို႔မဟုတ္ စာဖတ္သူမ်ားႏွင္႔ အသံသြင္းျပီး ေရႊနားဆင္ Website ႏွင့္ Mobile App မွ တစ္ဆင့္ ငွားရမ္းနားေထာင္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ထားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။
 • ေမး အငွားဝန္ေဆာင္မႈတြင္ မည္သည့္စာအုပ္မ်ားကို ငွားရမ္းနားေထာင္ႏုိင္ပါလဲ။
  ေျဖ အငွားဝန္ေဆာင္မႈတြင္ ဝတၳဳ တုိမ်ား၊ ဝတၳဳရွည္မ်ား၊ ခရီးသြားစာေပ၊ ဘာသာျပန္၊ အခ်စ္၊စီးပြါးေရး၊ တိုးတက္ေရး ေဆာင္းပါးမ်ား၊ သဲထိတ္ရင္ဖို ႏွင့္ သရဲတေစၦ ဝတၳဳမ်ား စသည့္ စာအုပ္မ်ားစြာကို ငွားရမ္းနားေထာင္ႏုိင္ပါသည္။
 • ေမး ေရႊနားဆင္၏ အသံသြင္းစာအုပ္မ်ားကို ဘယ္လို နည္းလမ္းေတြနဲ႕ ငွားရမ္းနားေထာင္ႏုိင္မလဲ။
  ေျဖ ေရႊနားဆင္၏ အသံသြင္းစာအုပ္မ်ားကို Website ႏွင္႔ Mobile App တြင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ SMS ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း MPT ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ Subscribe ျပဳလုပ္ျပီး ငွားရမ္း နားေထာင္ႏုို္င္ပါ သည္။
 • ေမး အသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္ အငွားဝန္္ေဆာင္မႈကို Website ကေန ဘယ္လိုရယူရမလဲ။
  ေျဖ ေရႊနားဆင္ Website တြင္ “အသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္အငွားဝန္္ေဆာင္မႈ” ကို ရယူရန္ အတြက္ ေရႊနားဆင္ Website(http://www.shwenarsin.com) သို႔သြားပါ။ မိမိ၏ MPT ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ အေကာင္႔ Register လုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပင္မစာမ်က္ႏွာမွ “စာအုပ္ငွားရမ္းနားေထာင္ရန္ႏွိပ္ပါ” ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္အငွားဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာကို ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး “ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္” ကိုႏွိပ္ပါ။ ထိုမွတဆင့္MPT ၏ Consent စာမ်က္ႏွာသို႕ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး မိမိ၏ MPT ဖုန္းနံပါတ္ကို ထပ္မံရိုက္ထည့္ပါ။ ထို႕ေနာက္ OTP Code ထည့္ရမည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္ 8536 မွ ျပန္လာေသာ ဂဏန္း (၄) လံုး OTP Code ကို ျဖည့္ပါ။ ကုဒ္ မွန္ကန္ပါက 8536 မွ အငွားဝန္ေဆာင္မႈရယူျပီးစီး ေၾကာင္းႏွင့္ သင္၏ဖုန္းမွ ဝန္ေဆာင္ခ ျဖတ္ေတာက္သြားေၾကာင္း စာတိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ အငွားဝန္ေဆာင္မွု ရယူျခင္း ေအာင္ျမင္သြားျပီး အသံသြင္းစာအုပ္မ်ားကို နားဆင္ႏုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။
 • ေမး အသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္ အငွားဝန္ေဆာင္မႈ ကို App ကေန ဘယ္လိုရယူရမလဲ။
  ေျဖ ေရႊနားဆင္App မွ အငွားဝန္ေဆာင္မႈကိုရရွိရန္ Shwe Nar Sin Mobile App ကုိဖြင့္ပါ။ မိမိ၏ MPT ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ အေကာင္႔ Register လုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ပင္မစာမ်က္ႏွာမွ “စာအုပ္ငွားရမ္းနားေထာင္ရန္ႏွိပ္ပါ” ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္အငွားဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား စာမ်က္ႏွာကို ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး “ဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္” ကိုႏွိပ္ပါ။ ထိုမွတဆင့္MPT ၏ SDP စာမ်က္ႏွာသို႕ ေရာက္ရွိသြားမည္ျဖစ္ျပီး “T&C ကုိ လက္ခံျပီး ဝန္ေဆာင္မႈ ကို ရယူမည္” ကို ႏွိပ္ပါ။ ထို႕ေနာက္ OTP Code ထည့္ရမည့္ စာမ်က္ႏွာတြင္ 8536 မွ ျပန္လာေသာ ဂဏန္း (၄) လံုး OTP Code ကို ျဖည့္ပါ။ ကုဒ္ မွန္ကန္ပါက 8536 မွ အငွားဝန္ေဆာင္မႈရယူျပီးစီး ေၾကာင္းႏွင့္ သင္၏ဖုန္းမွ ဝန္ေဆာင္ခ ျဖတ္ေတာက္သြားေၾကာင္း စာတိုရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ေမး အသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္ အငွားဝန္္ေဆာင္မႈကို SMS ကေန ဘယ္လိုရယူရမလဲ။
  ေျဖ အသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္ အငွားဝန္္ေဆာင္မႈကို SMS မွ ရယူရန္ ON ဟု 8536 သို႕ SMS ေပးပို႔၍ရယူႏိုင္ပါသည္။
 • ေမး အသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္ အငွားဝန္္ေဆာင္မႈသည္ အခမဲ့လား။ အခေၾကးေငြ ေပးရပါသလား။
  ေျဖအသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္ အငွားဝန္္ေဆာင္မႈသည္ အခမဲ့မဟုတ္ပါ။ မိမိရယူထားေသာ အငွားဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တစ္ရက္လွ်င္ ၉၉ က်ပ္ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 • ေမး ေရႊနားဆင္ Website မွအသံသြင္းစာအုပ္မ်ားကို ဘယ္လို နားေထာင္မလဲ။
  ေျဖ ရႊနားဆင္ Website မွ အသံသြင္းစာအုပ္မ်ားကို Online မွတိုက္ရိုက္ Streaming ျပဳလုပ္ နားေထာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Free ေပးထားေသာ Audiobook မ်ားကို အငွားဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိေသာ္လည္းနားဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
 • ေမး ေရႊနားဆင္ Mobile App မွ အသံသြင္းစာအုပ္မ်ားကို ဘယ္လုိ Download ရယူမလဲ။
  ေျဖ ေရႊနားဆင္ Mobile App မွ အသံသြင္းစာအုပ္မ်ားကို အငွားဝန္ေဆာင္မႈ ရယူျပီးပါက အသံသြင္းစာအုပ္ ၁၀ အုပ္အထိ Download ရယူႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အသံသြင္းစာအုပ္ ၁၀ အုပ္ေက်ာ္သြားပါက Download ျပဳလုပ္၍ မရႏိုင္ေတာ႔ပါ။ အသံသြင္း စာအုပ္ အသစ္မ်ားကို နားေထာင္ရန္ Download ျပီးေသာ စာအုပ္အေဟာင္းမ်ားကို ဖ်က္၍ အသစ္အား Download ျပဳလုပ္နားေထာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Free ေပးထားေသာ Audiobook မ်ားကို အငွားဝန္ေဆာင္မႈရယူထားျခင္းမရွိေသာ္လည္းနားဆင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။
 • ေမး အသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္ အငွားဝန္္ေဆာင္မႈကို ရယူျခင္း ရပ္တန္႕လိုပါက ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။
  ေျဖ ေရႊနားဆင္ Website ၊ Mobile App ႏွင့္ SMS ကိုအသံုးျပဳ၍ အသံသြင္းစာအုပ္နားေထာင္ရန္ အငွားဝန္္ေဆာင္မႈကို Unsubscribe ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရႊနားဆင္ အသံသြင္းစာအုပ္ Website မွ Unsubscribe ျပဳလုပ္ရန္ http://www.shwenarsin.com သို႔ ဝင္၍ ဘယ္ဖက္အေပၚေထာင့္မွ Side Menu ကို ႏွိပ္ပါ။ အငွားဝန္ေဆာင္မႈရပ္မည္ ကုိုႏွိုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အငွားဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္႔စာမ်က္ႏွာမွ “အငွားဝန္ေဆာင္မႈရပ္မည္” ႏွိပ္၍ ေသခ်ာပါသည္ကို ေရြးျပီး Unsubscribe ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရႊနားဆင္ Mobile App မွ Unsubscribe ျပဳလုပ္ရန္ Shwe Nar Sin Mobile App ထဲသို႔ ဝင္ပါ။ Side Menu ကို ႏွိပ္ပါ။ အငွားဝန္ေဆာင္မႈရပ္မည္ ကုိုႏွိုပ္ပါ။ ထို႔ေနာက္ အငွားဝန္ေဆာင္မႈရယူမည္႔စာမ်က္ႏွာမွ “အငွားဝန္ေဆာင္မႈရပ္မည္” ႏွိပ္၍ ေသခ်ာပါသည္ကို ေရြးျပီး Unsubscribe ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရႊနားဆင္ အသံသြင္းစာအုပ္ အတြက္ SMS မွ Unsubscribe ျပဳလုပ္ရန္ 8536 သို႔ OFF ဟူေသာစာသားကို SMS ေပးပို႔၍ အငွားဝန္ေဆာင္မႈကို ရပ္တန္႔ရန္လို အပ္ပါသည္။
 • ေမး အဆင္မေျပတာေတြနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုဆက္သြယ္ရမလဲ။
  ေျဖ ေရႊနားဆင္ အသံသြင္းစာအုပ္ ၀၁၉၃၃၉၂၁၆ တို႕ကို ေန႕စဥ္ နံနက္ ၉:၃၀ မွ ၆:၃၀ အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။