အလယ္ကလူတရားျမဲ၏
အားသံုးျပီး အလုပ္လုပ္ျက
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အသီးစားခ်င္သလား အပင္ေပၚကို တက္ရဲရမယ္
စာဖတ္သူ - ခိုင္ေမသူ
အခမဲ့
လဲသြားရင္ ျပန္ထ
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
VIP ေတြ သတိထားဖို႔
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
ခက္လို႔မလုပ္တာလား မလုပ္လို့ခက္တာလား
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
Privacy Policy