ဝတၳဳတိုေပါင္းခ်ဳပ္
ေမာင္
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
မ်က္ရည္ႏွစ္စက္
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ထန္းယဥ္နင္းခ်ိန္
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ရင္၌ျဖစ္ေသာေတး
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ဇာတ္လိုက္ျဖစ္ခ်င္သူ
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
သတို႕သမီး၏ ထြက္ရပ္လမ္း
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ေလွာ္ရင္းနစ္သူတစ္ဦး
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ကြၽန္ေတာ္မသိပါခင္ဗ်ာ
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
လူ႔မေနာ
စာဖတ္သူ - ျမတ္ဘုန္းခန္႕
ေမြးေန႔ပါတီႏွင့္ မဂၤလာေဆာင္
စာဖတ္သူ - ျမတ္ဘုန္းခန္႕
မေနာ
စာဖတ္သူ - ျမတ္ဘုန္းခန္႕
အာသမားစကား
စာဖတ္သူ - ျမတ္ဘုန္းခန္႕
ႏြားႏွင့္ က်ားႏွင့္ အတူတည္
စာဖတ္သူ - ျမတ္ဘုန္းခန္႕
အခမဲ့
ႏွံေကာင္ႏွင့္ ပု႐ြက္ဆိတ္
စာဖတ္သူ - ျမတ္ဘုန္းခန္႕
အခမဲ့
သန္လ်ပ္ပါတကား
စာဖတ္သူ - ျမတ္ဘုန္းခန္႕
သူ႔လင္ႏွင့္ႀကဳံ တံခါးခုန္ လြတ္႐ုံေက်ာ္၍ေျပး
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
မိန္းမဟူသည္ ဝံပုေလြမ်ိဳး
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
Privacy Policy