သုဓမၼပန္းခင္း
Encouragement
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
အခမဲ့
အားေပးစကား
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
အခမဲ့
Not to regret
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ေနာင္တမရွိေစဖို႔
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
Who behaves well
စာဖတ္သူ - သက္ေဇာ္
ေနတတ္ စားတတ္ ေျပာတတ္သူ
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
Enhance your ability for success
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ မြမ္းမံ
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
Every time you meet the sad things
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
စိတ္မေကာင္းစရာၾကံဳတိုင္း
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
One big job from daily little jobs
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ေရတစ္ေပါက္ခ်င္းစုရသည္
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
If there’s no support
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
အေထာက္အပံ့မရွိရင္
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
It’s your responsibility to try
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ၾကိဳးစားေနရမွာ ကိုယ့္တာဝန္
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
Be easy to do merit
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ကုသုိလ္ျဖစ္ဖို႔ လြယ္ပါေစ
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
Love when sad
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ေသာကၾကားကရတဲ့ ေမတၱာ
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
Try not to hate anyone
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ကိုယ္က မုန္းသူ မရွိေစနဲ႔
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
Mental wound
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ဘဝရဲ႕ ဒဏ္ခ်က္မ်ား
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
If you value every moment
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
အခိုက္အတန္႔ေလးေတြ တန္ဖိုးထားရင္
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
All you do should lead to peace
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ျပဳသမွ် ေအးဖို႔ ျဖစ္ပါေစ
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
The things that the peaceful one has
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ေအးခ်မ္းသူ၏ အရည္အခ်င္း
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
Dangerous Attachments
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ သံေယာဇဥ္
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
One’s fire will burn others
စာဖတ္သူ - အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္
Privacy Policy