သုညတဓမၼရံသီ တရားရိပ္သာ
အမွားသိကို ျပန္မစြဲမွ အမွန္သိတဲ့ဉာဏ္အစားထိုးႏိုင္မယ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
အားစိုက္မႈကသိမ္ေမြ႕မွ သိမ္ေမြ႕တဲ့စိတ္ေတြကိုေတြ႕မယ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
အာ႐ုံကို သိေနတဲ့စိတ္ေတာင္ မရွိေတာ့ရင္ သိေနရတဲ့ အာ႐ုံလည္း မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
အာ႐ုံစြဲန႔ဲစိတ္စြဲ တြဲျဖဳတ္ျခင္း
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ဥေပကၡာအျမင္ႏွင့္ တန္းတူသေဘာထားျခင္း
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
အဝိဇၨာက အထင္မွားတဲ့အတိုင္း လိုက္မွားမသြားတဲ့ ပရမတ္အမွန္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
အဝိဇၨာကိုဉာဏ္ဦးဖို႔ ‘အရွိယူမႈ’ အေၾကာင္းကို စြန႔္ၿပီး အမွန္သိရတယ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ဒိ႒ိကို အေၾကာင္းရင္းက ျပဳတ္ေစမယ့္ဉာဏ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
လုပ္ယူၿပီးသိတဲ့အပ်က္နဲ႔ သဘာဝအတိုင္းပ်က္မွန္းသိတဲ့ဉာဏ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ေနာက္စိတ္ဆိုတာ ေရွ႕စိတ္မရွိေတာ့မွ ေပၚတာ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ၿငိတြယ္မႈကင္းတဲ့ ဉာဏ္ျဖစ္ေစရန္ ဥေပကၡာသေဘာထားရမယ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ပညတ္စြဲႏွင့္ပရမတ္စြဲ တကယ္ျပဳတ္ေစမယ့္ဉာဏ္အျမင္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ပရမတ္သေဘာကိုသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးပညတ္တင္ထားမွန္း သိႏိုင္တ့ဲ ထိုးထြင္းဉာဏ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ပရမတ္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳး ပညတ္တင္ထားတာ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ျဖစ္ေနက် အမွားသိေတြကိုလက္မခံတဲ့ အမွန္သိတဲ့ဉာဏ္တရစပ္ျဖစ္ႏိုင္ရမယ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ျဖစ္တ့ဲအေပၚမွာၿငိတြယ္မႈကင္းမွ ပ်က္စီးျခင္းအမွန္ကို လက္ခံႏိုင္မယ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ျဖစ္တဲ့စိတ္ကို ‘ငါ’ လို႔ယူလိုက္လို႔ စိတ္ကၫႊတ္တဲ့ အာ႐ုံေနာက္ကိုလိုက္မိတာ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ျပတ္သားတ့ဲစိတ္န႔ဲ စြန္႔လႊတ္တ့ဲအသိျဖစ္ရမယ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
QA
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
စိတ္ရဲ႕အလိုကိုမလိုက္မွ ဉာဏ္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ လြယ္ကူမယ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
တရားအေမးအေျဖ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
ဦးေဆာင္တဲ့သတိမွန္မွ ေနာက္လိုက္တဲ့အသိမွန္တယ္
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy