ေလာကဓံ ႏွင့္ ေဘာလုံးကစားျခင္း
တစ္ခါလိမ္ဖူးရင္ ဆက္လိမ္ရေတာ့မယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
မေကာင္းတဲ့လူေတြ မႀကိဳက္တာေတြကို ႀကိဳက္တယ္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
အခမဲ့
မွန္ကိုအေျခခံ မွန္ကိုတည္ေဆာက္
စာဖတ္သူ - ေခ်ာစုရွိန္
Privacy Policy