သံလက္ဝါး မဖဲဝါ
ငနက္ႀကီးရဲ႕ ဆရာ
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
ကိုးသခၤ်ိဳင္း ပုစိန္
စာဖတ္သူ - ေဇာ္လင္းဦး
အခမဲ့
Privacy Policy