ျဖစ္တ့ဲအေပၚမွာၿငိတြယ္မႈကင္းမွ ပ်က္စီးျခင္းအမွန္ကို လက္ခံႏိုင္မယ္
သုညတဓမၼရံသီ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy