ျဖစ္ေနက် အမွားသိေတြကိုလက္မခံတဲ့ အမွန္သိတဲ့ဉာဏ္တရစပ္ျဖစ္ႏိုင္ရမယ္
သုညတဓမၼရံသီ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy