ၿငိတြယ္မႈကင္းတဲ့ ဉာဏ္ျဖစ္ေစရန္ ဥေပကၡာသေဘာထားရမယ္
သုညတဓမၼရံသီ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy