ဒိ႒ိကို အေၾကာင္းရင္းက ျပဳတ္ေစမယ့္ဉာဏ္
သုညတဓမၼရံသီ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy