အာ႐ုံကို သိေနတဲ့စိတ္ေတာင္ မရွိေတာ့ရင္ သိေနရတဲ့ အာ႐ုံလည္း မရွိႏိုင္ေတာ့ဘူး
သုညတဓမၼရံသီ
စာဖတ္သူ - သုညတဓမၼရံသီ
အခမဲ့
Privacy Policy